Legeltetési tilalom és ebzárlat: 2023.04.03 – 2023.04.23

Ebzárlat:
– tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani,
hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
– kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
– a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát
és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
– Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a) vadászebek,
b) a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c) a katasztrófa-mentő ebek,
d) a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési
céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.
– Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
időtartamára.
– Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény (pl. kiállítás, sportrendezvény) nem
tartható.
– A települések sűrűn lakott részein nem történik vakcina kiszórás, a külterületi/külvárosi zöldterületeken
azonban igen.

Legeltetési tilalom:
– a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott
településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-
1000 méteren belül kell megszervezni,
– bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,
2
– az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését – az állomány nagyságától
függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni.
– Tilos a legelő területén, vagy a lakott területen kívül működő állattartó telepek körül a pásztorebek, terelő
kutyák használata.
A fentieket az állattartók részére a helyben szokásos módon közhírré kell tenni.
Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene – jogszabálysértésre
hivatkozva – a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez (3525 Miskolc,
Fazekas u. 2. sz., levelezési cím: 3550. Miskolc, Pf.: 370.) címzett keresettel lehet élni.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet a keresetlevelet
elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu elérhetőségen keresztül elektronikus űrlap (iForm)
használatával nyújthatja be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.
A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet amennyiben
ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu elérhetőségen keresztül
elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását. Azonban amennyiben magánszemély ezzel a
lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy a papír alapon is benyújthatja
keresetlevelét az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára
adhatja.
A kereset benyújtásának a döntés végrehajthatóságára nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a
keresetlevélben a határozat végrehajtásának felfüggesztését kérheti.
A bíróság a keresetlevelet – főszabályként- tárgyaláson kívül bírálja el, de a felek bármelyikének
kérelmére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben is kérheti. Ennek elmulasztása
miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A fentiek szerint határoztam, mert Dr. Nobilis Márton élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár úrtól
kapott tájékoztatás szerint a rókák (és más vadonélő ragadozók) veszettség elleni orális immunizálása
megyénk Sajó vonalától keletre eső területén 2023. április 3 – 8. közötti időszakban történik.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
8. §. (5) bekezdése értelmében az érintett területeken a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig
legeltetési tilalmat és ebzárlatot kell elrendelni.
Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény
(továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) bekezdés s) és t) pontja alapján hoztam meg.
Hatáskörömet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló,
többször módosított 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13.§ e) pontja, valamint 18.§ (7) bekezdés b)
pontja, míg illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése állapítja meg.
3
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban
Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki, döntésem
véglegességéről az Ákr. 82.§ (1) bekezdés alapján rendelkeztem.
A határozat azonnali, járványügyi intézkedésként való végrehajtását az Ákr. 84.§ a) pontja
figyelembevételével rendeltem el.
A jogorvoslat lehetőségéről és módjáról az Ákr. 111.§ -a, 112. §-a, 113.§-a, valamint 114.§-a alapján
adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolc, 2023.március 22.

Tisztelettel:

dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából
dr. Takács Edit
főosztályvezető
vármegyei főállatorvos